W związku ze zgłoszoną przez Państwa Reklamacją proszę o wypełnienie poniższego formularza.Informuję, że do momentu rozpatrzenia reklamacji, koszty transportu pokrywa Hydro-Vacuum S.A (w przypadku oddalenia reklamacji, całkowitymi kosztami transportu obciążymy Państwa).

Aby zgłoszenie reklamacyjne zostało przyjęte do rozpatrzenia przez Serwis Hydro-Vacuum S.A. do reklamowanego wyrobu należy załączyć kopie faktury VAT lub innego potwierdzenia zakupu oraz kopię karty gwarancyjnej wyrobu z wpisaną datą zakupu oraz podpisem i pieczęcią sprzedawcy.

Proszę o zapoznanie się poniższymi informacjami.

  1. Odbiór towaru od Klienta następuje w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Hydro-Vacuum S.A. prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego.
  2. Nadawane przesyłki powinny być opakowane w sposób odpowiedni dla stosowanego przewozu. W szczególności, ale nie wyłącznie, opakowanie powinno:
  1. Przewoźnik ma prawo odmówić realizacji transportu w przypadku, gdy opakowanie jest niewłaściwe. Klient ponosi wówczas koszty związane z przyjazdem przewoźnika.
  2. Przyjęcie przez Przewoźnika przesyłki do przewozu nie stanowi potwierdzenia prawidłowości sposobu opakowania przesyłki. Przewóz przesyłki niedostatecznie zabezpieczonej odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Klienta.
  3. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przesyłki o masie powyżej 30 kg muszą znajdować się na nośniku transportowym.
  4. Terminy rozpatrzenia reklamacji biegną od chwili fizycznego dostarczenia reklamowanego wyrobu do siedziby Hydro-Vacuum S.A.

UWAGA! Na czas naprawy nie będzie wysyłany wyrób zastępczy.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Dane Reklamującego


Nazwa firmy:
NIP firmy ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica / nr:

Transport


Własny

     

Odbiór H-V


Dane jak wyżej

Termin odbioru:
Firma / Osoba:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica, nr:

Dane Wyrobu


Typoszereg:
Dokładny typ wyrobu:
Numer fabryczny (łącznik ciśnieniowy wpisać 111111):
Typ silnika:
Numer fabryczny silnika:
Waga rzeczywista wyrobu [kg]:
Długość w metrach:
Rodzaj opakowania do transportu:
Rodzaj zabezpieczenia na czas transportu:

Osoba do kontaktu


Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Opis awarii


Proszę opisać awarię:

Załączniki


Karta gwarancyjna:
Dokument zakupu:

  Wyślij potwierdzenie złożenia Reklamacji na podany adres e-mail osoby do kontaktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu - Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wynik:

56 45 07 452