Zgłoszenie gotowości do montażu i/lub uruchomienia tłoczni, przepompowni ścieków, zestawu hydroforowego.

Proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Informacja:

 1. Zakres działań montażowych i uruchomieniowych, które zostały ujęte w cenie tłoczni/przepompowni ścieków / zestawu hydroforowego (dalej obiektu) przedstawiono w ofercie handlowej i/lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia przez Serwis Hydro-Vacuum S.A. zgłoszenia do montażu i/lub uruchomienia obiektu jest poprawne wypełnienie druku zgłoszenia. Data wpływu prawidłowych i kompletnych dokumentów decyduje o dacie rejestracji zgłoszenia i kolejności obsługi zlecenia.
 3. Gotowość do montażu i/lub uruchomienia obiektu należy zgłaszać na 10 dni roboczych (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowanym terminem.
 4. Po potwierdzeniu zarezerwowania terminu montażu i/lub uruchomienia może zostać on anulowany bezkosztowo przez Zleceniodawcę na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem Serwisu. W przypadku późniejszego terminu anulacji kolejny przyjazd będzie przyjazdem płatnym. Od tego terminu zostanie wyznaczony kolejny termin zgodnie z punktem 3.
 5. Jeżeli w ofercie handlowej Hydro-Vacuum S.A. nie zaznaczono inaczej - montaż i/lub uruchomienie zostaną przeprowadzone w godzinach między 7:00 i 18:00 w dni robocze (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  Dodatkowe opłaty montażu i uruchomienia:
 1. Możliwe jest zlecenie wykonania dodatkowych czynności - nieujętych w ofercie handlowej, jednakże wymaga ono odrębnego, pisemnego zlecenia na adres serwis@hv.pl. Czynności będą rozliczane zgodnie z odrębną ofertą przygotowaną przez Serwis Hydro-Vacuum S.A.
 2. W przypadku braku możliwości dokonania montażu i/lub uruchomienia oraz szkolenia z eksploatacji przez Serwis i konieczności kolejnych przyjazdów w celu zakończenia prac, zostaną Państwo obciążeni dodatkowymi kosztami. W przypadku uruchomienia urządzenia przy pomocy agregatu prądotwórczego, kolejny przyjazd Serwisu Hydro-Vacuum S.A. związany z uruchomieniem i parametryzacją urządzenia na zasilaniu docelowym – będzie odpłatny.
 3. W przypadku gdy Serwis stwierdzi, że obiekt nie jest przygotowany do montażu i/lub uruchomienia -– Serwis odstąpi od wykonywania dalszych czynności i sporządzi protokół. W przypadku odmowy podpisania Protokołu montażu i/lub uruchomienia przez osobę wyznaczoną do kontaktu Serwis wykona zdjęcia potwierdzające stan zastany. Kolejny przyjazd będzie przyjazdem płatnym. Terminy późniejsze będą ustalane zgodnie z punktem 3.
 4. W przypadku gdy po zakończeniu montażu nie będzie możliwości rozpoczęcia eksploatacji urządzenia, odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia powstałe w okresie od zakończenia montażu do rozpoczęcia eksploatacji pozostaje po stronie Zleceniodawcy.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Dane Zleceniodawcy


Nazwa firmy:*
NIP firmy* ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000):
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Ulica / nr:*
Imię:*
Nazwisko:*
Nr telefonu:*
Adres e-mail:*

Lokalizacja obiektu


Dane zgodne z danymi Zleceniodawcy

Nazwa firmy/ miejsce:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Ulica / nr:*
Współrzędne GPS [ dł , szer ]: - mile widziane :)

Dane Wyrobu


Typ urządzenia: *
Zakres działań: *
Dokładny typ wyrobu: *
Numer fabryczny: *
Numer zamówienia:
Numer Oferty:
Sugerowany termin wykonania:*

Dane Użytkownika


Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Osoba upoważniona
              do podpisania odbioru


Dane zgodne z danymi Zleceniodawcy

Imię:*
Nazwisko:*
Nr telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:

  Wyślij potwierdzenie Zlecenia Uruchomienia na podany adres e-mail Zleceniodawcy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu - Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wynik:

56 45 07 452